polityka prywatności

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: RODO)

 

FUNDACJA EWY JOHANSEN TALENT
60-702 ul. Głogowska 31/33
+48 530 051 372
biuro@fundacjatalent.org

NIP: 7811757982

Z administratorem danych kontaktować można się pisemnie, telefonicznie oraz drogą mailową. 

Cel przetwarzania:

Realizacja działań statutowych i świadczenie usług społecznych realizowanych przez administratora.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia RODO

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom i instytucjom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych zawartych z administratorem.

Ponadto administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych instytucjom lub służbom na podstawie odrębnych przepisów (np. organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, jednostki statystyczne i badawcze).

Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia działań statutowych lub świadczonych usług społecznych  oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. Przetwarzanie danych będzie odbywać się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wymienionych celów, nie dłużej niż jest to konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Osoby, których dane są przetwarzane przez administratora posiadają następujące prawa:

1.       prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

2.       prawo dostępu do danych osobowych,

3.       prawo żądania sprostowania danych osobowych,

4.       prawo żądania usunięcia danych osobowych,

5.       prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6.       prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na
szczególną sytuację,

7.       prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od administratora  danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

1.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

2.       Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 22 531 03 00

 

 

 

 

Polityka Prywatności

 

A. Wprowadzenie

 

1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

3. Administratorem danych osobowych zbieranych na tej stronie jest Fundacja Ewy Johansen Talent ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań. NIP: 7811757982 REGON: 634642779.

4. Ważność pliku cookie trwa 180 dni. Po upływie tego czasu zgodę należy potwierdzić. Można tego dokonać pod adresem: https://fundacjatalent.org/?cookiehint=set.

 

B. Źródło

 

Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com) i zmodyfikowany dla celów strony internetowej Fundacji Ewy Johansen Talent (www.fundacjatalent.org).

 

C. Zbieranie danych osobowych

 

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

3. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;

4. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;

5. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

6. informacje przekazane w formularzach kwalifikacyjnych do obozów oraz półkolonii w tym dane wrażliwe takie jak stan zdrowia, odbyte szczepienia i inne informacje wrażliwe;

7. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

 

D. Przetwarzanie danych osobowych

 

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

1. przetwarzania formularzy kwalifikacyjnych do półkolonii i obozów organizowanych przez Fundację;

2. administrowana naszą stroną internetową

3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;

4. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;

5. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);

6. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);

7.  zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;

8. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;

9. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i 10. innych zastosowań.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie. Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

 

E. Ujawnianie danych osobowych

 

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom zarządu Fundacji, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej ”Polityce prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;

3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

4. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

 

F. Międzynarodowe transfery danych

 

1. Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.

2. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.

3. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji F.

 

G. Zachowywanie danych osobowych

 

1. W Niniejszej Sekcji G określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.

2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji G zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i

3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

H. Bezpieczeństwo danych osobowych 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika. 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą). 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

 

I. Nowelizacje

 

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

 

J. Twoje prawa

 

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z:

1. dostarczeniem odpowiedniego dowodu tożsamości, zazwyczaj akceptujemy kserokopię/skan dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.

Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

 

K. Strony Internetowe osób trzecich

 

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

 

L. Aktualizacja informacji

 

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

 

M. Ciasteczka

 

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:

1. używamy Google Analytics na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer gdy odwiedza witrynę, śledzi

2. użytkowników podczas przeglądania witryny oraz analizować korzystanie ze strony internetowej.

3. Nasza strona pozwala na odrzucenie plików cookies. Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

3. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );

2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”;

3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”.

4. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych:

Współpracujemy z:

 • Brno
 • Miasto Imola
 • Miasto Poznań
 • Federacja Tańca Sportowego
 • Miasto Ostrołęka
 • Województwo Dolnośląskie
 • Miasto Stołeczne Warszawa
 • Hannover Stadt
 • World DanceSport Federation
 • Powiat Poznański
 • Region Emilia-Romania
 • Województwo Wielkopolskie
 • Dolna Saksonia
 • Miasto Rennes
ezgif.com video to gifx320

Fundacja Ewy Johansen TALENT. Jesteśmy organizacją pozarządową, od 2004 roku prężnie działającą w Polsce i poza granicami naszego kraju. Zajmujemy się szeroko pojętą edukacją artystyczną oraz promocją sportu i zdrowego stylu życia. Nasza organizacja jest członkiem wspierającym Federację Tańca Sportowego(FTS).

Jesteśmy w Warszawie

Warszawa, 02-672 ul. Domaniewska 47/10
+48 666 089 301

Jesteśmy w Poznaniu

Poznań, 60-702 ul. Głogowska 31/33
+48 530 051 372

Fundacja Ewy Johansen Talent - NIP: 7811757982, REGON:634642779, KRS: 0000223690, e-mail: biuro@fundacjatalent.org

Numer konta bankowego: 49 1140 2004 0000 3702 7661 5202

Rejestr Instytucji Szkoleniowych: 2.30/00197/2021

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.