statut

 

STATUT

FUNDACJI EWY JOHANSEN TALENT

(tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 29.10.2021)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA EWY JOHANSEN TALENT, z siedzibą w Poznaniu, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Panią Ewę Barbarę Johansen aktem notarialnym z dnia 30.11.2004r. przez notariusza Wojciecha Zielińskiego w Jego kancelarii notarialnej w Poznaniu, ul Kościuszki za numerem repetytorium A numer 0766/2004 działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U.1984.21.97 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
§ 2

Fundacja może używać nazwy w skrócie Fundacja Ewy Johansen lub Fundacja Talent.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i innych organizacji posiadających albo nie posiadających osobowości prawnej.
4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cele oraz zakres działalności Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z nazwą lub nazwą skróconą Fundacji oraz jej adresem.

 

 

 

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 8

I. Fundacja została ustanowiona w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej i nie tylko. W szczególności celami Fundacji są:
1. Wspieranie nauki dzieci i młodzieży.
2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży uzdolnionej oraz o niskim statusie majątkowym.
3. Promocja i opieka nad młodymi utalentowanymi ludźmi.
4. Podnoszenie kwalifikacji oraz umożliwianie rozwoju dzieciom i młodzieży.
5. Propagowanie zdrowego, nowatorskiego i aktywnego spędzania czasu wolnego.
6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
7. Ochrona i promocja zdrowia.
8. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
9. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
10. Wsparcie i działalność na rzecz seniorów, osób starszych i osób w wieku emerytalnym.
11. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji.
12. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
13. Rozwijanie i umacnianie twórczości oraz talentów młodych ludzi.
14. Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym.
15. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
16. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
17. Przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności: alkohol i narkotyki.
18. Przeciwdziałanie demoralizacji młodzieży.
19. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
20. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
21. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i społecznej.
II. Cele określone powyżej będą osiągane w ramach wyłącznej działalności statutowej Fundacji, dotyczącej zadań publicznych na rzecz ogółu społeczeństwa i mogą być realizowane jako działalność odpłatna lub nieodpłatna pożytku publicznego.
III. Celem działalności Fundacji, poza ww. obszarami jest integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób (w tym w szczególności osób bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym) wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób. Poziom zatrudnienia osób, o których mowa w zd. 1 niniejszego punktu określi Zarząd Fundacji dążąc do zachowania proporcji w zatrudnieniu wynikających z aktualnej definicji przedsiębiorstwa społecznego.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez wszelkie działania non-profit, a w szczególności:
1. Organizowanie kursów, szkoleń i innych form kształcenia o profilu artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i zdrowotnym.
2. Organizowanie warsztatów, obozów, plenerów pod opieką i kierunkiem doświadczonych pedagogów, instruktorów i opiekunów.
3. Działalność edukacyjna, sportowa, artystyczna i zdrowotna.
4. Organizowanie wyjazdów, wymian i turnusów grup dzieci i młodzieży z Polski i zza granicy.
5. Przyznawanie nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej i pochodzącej z rodzin o niskim statusie majątkowym.
6. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej, organizacyjnej, naukowej, edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej i zdrowotnej.
7. Tworzenie warunków do szeroko pojętego rozwoju utalentowanych dzieci i młodzieży.
8. Popularyzację osiągnięć i dokonań uzdolnionych dzieci i młodzieży.
9. Organizację wystaw, targów, pokazów, koncertów, spektakli, widowisk, turniejów, zawodów i innych przedsięwzięć mających na celu promocję oraz popularyzację młodych talentów.
10. Wydawanie muzyki, książek oraz innych publikacji w formie pisemnej oraz audio-video oraz ich publikację.
11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji.

§ 11

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie założycielskim Fundacji, które mogą być przeznaczone na realizację celów Fundacji.
2. Wszelkie dochody uzyskiwane z działalności Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych. Prowadząc działalność Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy fundatorów, członków zarządu lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa.
.

§ 12
Majątek Fundacji stanowią także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki pieniężne nabyte przez Fundację w czasie jej trwania, w szczególności poprzez darowizny, spadki, zapisy, dotacje i inne nieodpłatne przysporzenia. Nadto majątek Fundacji stanowią:
1. Dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i z praw majątkowych Fundacji,
2. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.

 

Rozdział IV
Oddziały terenowe fundacji

§ 13

1. Oddziały Fundacji mogą być zakładane w dwóch formach:
a) Oddziały bez osobowości prawnej
b) Oddziały z osobowością prawną

§ 14
1. Fundacja tworzy i występuje jako jednostka macierzysta dla oddziałów terenowych
2. Tworzone oddziały realizują cele Fundacji, działają na podstawie niniejszego Statutu oraz odrębnego Regulaminu danego Oddziału
3. Tworzenie oddziałów odbywa się na podstawie:
a) Uchwały Zarządu Fundacji zgodnie z §17 ust. 5 lit. b), f), h) Statutu Fundacji Ewy Johanson "TALENT". Decyzja określa siedzibę oddziału, jego status prawny oraz nazwę.
b) Regulaminu Oddziału ustalanego przez Zarząd Fundacji.
c) wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako Oddział Fundacji pod numerem KRS, pod którym Fundacja jest zarejestrowana – w przypadku oddziałów nieposiadających osobowości prawnej; wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod odrębnym numerem KRS – w przypadku oddziałów posiadających osobowość prawną.
4. Regulamin Oddziału jest uchwalany przez Zarząd Fundacji przy jego powołaniu.
5. Oddział jest kierowany przez Dyrektora Oddziału lub bezpośrednio przez Członka Zarządu Fundacji
6. Dyrektor Oddziału jest powoływany i odwoływany przez Fundatora na podstawie uchwały. W przypadku Członka Zarządu Fundacji przepisy stosowane są odpowiednio.
7. Dyrektor Oddziału podejmuje czynności na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielanego mu przez Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji może ograniczyć lub cofnąć pełnomocnictwo dla Dyrektora Oddziału, o czym informuje Fundatorów.
8. Oddziały terenowe powoływane są na czas nieoznaczony, o ile Zarząd Fundacji
w uchwale nie postanowi inaczej.

 

Rozdział V
Władze Fundacji.

§ 15

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Zarządzanie Fundacją odbywa się na zasadach demokratycznych. Fundacja może powoływać organ opiniodawczo-doradczy przy Fundacji składający się ze specjalistów w danej dziedzinie lub inne ciało konsultacyjno – doradcze z udziałem pracowników Fundacji lub innych interesariuszy; zasady ich działania oraz skład osobowy ustala Zarząd.

§ 16

1. Rada Fundacji składa się z trzech osób.
2. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator, a po jego śmierci najstarszy z jego spadkobierców. W przypadku śmierci tego spadkobiercy uprawnienie to przechodzi odpowiednio na najstarszego z jego spadkobierców. Zasadę takiego wyboru osoby uprawnionej do powoływania Rady stosuje się do czasu likwidacji Fundacji.
3. Członkowie Rady powoływani są na pięcioletnią kadencję.
4. Członek Rady może być w każdej chwili odwołany przez osobę upoważnioną do powoływania członków Rady, z powodu:
a) złożenia rezygnacji,
b) popełnienia przestępstwa orzeczonego prawomocnym wyrokiem,
c) sądowego pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem lub utraty zdolności do czynności prawnych
d) naruszenia dóbr osobistych albo czci Fundatora.
5. W przypadku odwołania członka Rady Fundacji przed upływem jego kadencji, osoba określona w punkcie 2 niniejszego paragrafu niezwłocznie powoła nowego Członka Rady.
6. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
b) Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji.
c) Występowania z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
d) Opiniowania rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji
e) Wyrażania opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd
f) Zatwierdzania rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji oraz coroczne udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
7. Rada zbiera się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku, nie później niż w trzy miesiące po zakończeniu roku obrachunkowego, a to w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
8. Rada zbiera się na wniosek każdego z jej członków.
9. Decyzje Rady zapadają w formie pisemnych uchwał.

§ 17

1. Zarząd Fundacji jest jedno lub wieloosobowy.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję.
3. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę Fundacji, z powodu
a) złożenia rezygnacji,
b) popełnienia przestępstwa orzeczonego prawomocnym wyrokiem,
c) sądowego pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem lub utraty zdolności do czynności prawnych,
d) naruszenia dóbr osobistych albo czci Fundatora,
e) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
f) działania na szkodę Fundacji,
g) długotrwałej choroby lub utraty sił uniemożliwiającej wypełnianie obowiązków członka Zarządu Fundacji,
h) przekroczenia 75 roku życia.
4. Do reprezentacji Fundacji upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady, w szczególności:
a) reprezentacja Fundacji na zewnątrz,
b) kierowanie działalnością Fundacji i zarząd jej majątkiem,
c) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
d) obowiązkowe sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
e) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji,
f) określanie struktury organizacyjnej Fundacji,
g) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
h) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
i) realizacja uchwał Rady Fundacji,
j) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji, w tym przypadku pod wnioskiem o zmianę Statutu muszą podpisać się wszyscy członkowie Zarządu.
6. Funkcja członka Zarządu może być pełniona nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie członka Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.
7. Rada Fundacji może ustalić limity wynagrodzeń kadry zarządzającej Fundacją i pozostałej kadry Fundacji. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej nie mogą przekroczyć wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Rozdział VI
Zmiana Statutu i postanowienia końcowe

§ 18

1. Zmiany Statutu, w tym celów statutowych dokonuje Fundator z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu.
2. Po śmierci Fundatora zmiany Statutu dokonuje Rady Fundacji na wniosek co najmniej dwóch jej członków albo na wniosek Zarządu.
3. Do dokonania zmiany Statutu przez Radę Fundacji wymagana jest jednomyślność wszystkich Członków Rady Fundacji.

§ 19
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 20

1. Likwidacja Fundacji następuje w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji w uchwale jednomyślnej.
3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd o ile Rada Fundacji nie postanowi inaczej w uchwale o otwarciu likwidacji.
4. Do obowiązków likwidatora należy:
a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji oraz planu zaspokojenia zobowiązań
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.
5. Środki finansowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji przekazane będą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Spotkajmy się w mediach społecznościowych:

Współpracujemy z:

 • Dolna Saksonia
 • Miasto Poznań
 • Województwo Dolnośląskie
 • World DanceSport Federation
 • Województwo Wielkopolskie
 • Brno
 • Federacja Tańca Sportowego
 • Miasto Imola
 • Region Emilia-Romania
 • Powiat Poznański
 • Miasto Stołeczne Warszawa
 • Miasto Rennes
 • Miasto Ostrołęka
 • Hannover Stadt
ezgif.com video to gifx320

Fundacja Ewy Johansen TALENT. Jesteśmy organizacją pozarządową, od 2004 roku prężnie działającą w Polsce i poza granicami naszego kraju. Zajmujemy się szeroko pojętą edukacją artystyczną oraz promocją sportu i zdrowego stylu życia. Nasza organizacja jest członkiem wspierającym Federację Tańca Sportowego(FTS).

Jesteśmy w Warszawie

Warszawa, 02-672 ul. Domaniewska 47/10
+48 666 089 301

Jesteśmy w Poznaniu

Poznań, 60-702 ul. Głogowska 31/33
+48 530 051 372

Fundacja Ewy Johansen Talent - NIP: 7811757982, REGON:634642779, KRS: 0000223690, e-mail: biuro@fundacjatalent.org

Numer konta bankowego: 49 1140 2004 0000 3702 7661 5202

Rejestr Instytucji Szkoleniowych: 2.30/00197/2021

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.